Reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť MOST s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice (ďalej len „adresa predajcu") , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiely Sro, vložka 11730/V (ďalej len „predajca") vydáva tento Reklamačný poriadok (ďalej len „reklamačný poriadok"), ktorý je v súlade s § 18 odsek 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, a ktorý informuje spotrebiteľa o podmienkach a o spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia").
1.2 Reklamačný poriadok upravuje postup predajcu a spotrebiteľa pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady tovaru a služieb poskytnutých spotrebiteľovi predajcom. Je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti: www.mostpools.sk.
2. Poškodenie tovaru pri preprave, nekompletnosť alebo zámena tovaru
2.1 Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný vždy skontrolovať stav obalu, prípadné poškodenie tovaru, jeho nekompletnosť alebo zámenu. V prípade, ak kupujúci zistí, že je tovar alebo obal tovaru mechanicky poškodený je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a spísať s ním protokol o škode. Takto poškodený tovar je kupujúci oprávnený neprevziať. O spísaní protokolu je spotrebiteľ bez zbytočného odkladu povinný informovať predajcu osobne na adrese predajcu, telefonicky na telefónne číslo: 055/ 79 98 235, emailom: sekretariat@mostpools.sk, prípadne listom zaslaným na adresu predajcu do 3 (troch) pracovných dní. Rozhodujúca je pečiatka pošty na obálke.
2.2 Mechanické poškodenie tovaru v nepoškodenom obale je povinný kupujúci bezodkladne po zistení oznámiť predávajúcemu, najneskôr však do 3 kalendárnych dní od dodania. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať
3. Reklamácia tovaru
3.1 Záručná doba na predaný tovar je upravená príslušnými právnymi predpismi a spravuje sa podľa právneho predpisu účinného v čase predaja tovaru. Ak je záručná doba dlhšia ako zákonná záručná doba ( t.j. 24 mesiacov), je predajca povinný vystaviť spotrebiteľovi riadne vyplnení záručný list, v ktorom urči rozsah a trvanie záruky. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Záručná doba sa predlžuje v prípade, ak bol Tovar prevzatý na opravu, a to o dobu od uplatnenia až do dňa, kedy bol Zákazník povinný si Tovar po oprave prevziať. Spoločnosť Most, s.r.o. je povinná vydať Zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
3.2 V prípade ak sa na tovare vyskytne vada, má spotrebiteľ právo v záručnej dobe vzniknutú vadu reklamovať. Zistené vady je potrebné reklamovať bezodkladne po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu vady tovaru zaniká.
3.4 Vada, ktorá sa vyskytne do 6 (šiestich) mesiacov od prevzatia, sa považuje za vadu, ktorú mal tovar už v deň prevzatia spotrebiteľom, ak to neodporuje povahe veci alebo sa nepreukáže opak.
3.5 Miestom uplatnenia reklamácie je predajňa na adrese predajcu. Pokiaľ to povaha reklamovaného tovaru dovoľuje, je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu predajcu. Náklady spojené s doručovaním tovaru znáša spotrebiteľ.
3.6 Ak povaha tovaru nedovoľuje jeho reklamovanie na adrese predajcu, je spotrebiteľ oprávnený požiadať predajcu o vybavenie reklamácie v mieste inštalácie tovaru. Pri neoprávnenej reklamácií a neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.
3.7 Reklamovať je možné len kompletný výrobok s daňovým dokladom alebo dokladom o dodaní a zaplatení tovaru, ktorého vady sú reklamované.
3.8 Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení vrátane manuálov. Spotrebiteľ je v reklamačnom protokole povinný čo najvýstižnejšie popísať vadu tovaru, pre ktorú tovar reklamuje, prípadne ju doplniť o fotodokumentáciu reklamovanej vady.
3.9 Ak nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď, vydá predávajúci kupujúcemu doklad o prevzatí tovaru, kópiu reklamačného protokolu.
4. Zodpovednosť predajcu
4.1 Predajca zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom. Rovnako zodpovedá i za vady, ktoré vzniknú v záručnej dobe pri používaní tovaru spotrebiteľom v súlade s návodom na obsluhu a charakterom tovaru. Predajca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takto vzniknutej vady bez ohľadu na to, či vada spočíva v chybe konštrukcie, materiálu alebo spracovania.
4.2 Nárok na uplatnenie zodpovednosti za vady zaniká:
a) stratou Záručného listu alebo Dokladu o kúpe tovaru,
b) porušením ochranných pečatí a nálepiek výrobcu, pokiaľ sa na tovare nachádzajú,
c) mechanickým poškodením tovaru,
d) elektrickým poškodením (viditeľne stopy po spálení na prístroji, súčiastke alebo plošných spojoch),
e) neodbornou inštaláciou, neodborným zaobchádzaním a obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f) uskutočnením neoprávneného zásahu do zariadenia, alebo iných úprav
g) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie k tovaru,
h) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
i) uplynutím záručnej doby tovaru,
j) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
k) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
l) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
m) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
n) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
o) uplynutím technickej životnosti
4.3 Nárok na uplatnenie zodpovednosti za vady ďalej zaniká, ak k poškodeniu tovaru došlo:
a) v dôsledku nadmerného zaťažovania alebo používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, alebo všeobecnými zásadami,
b) v dôsledku mechanického poškodenia tovaru spôsobeného kupujúcim,
c) nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
d) znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
e) používaním nevhodných chemických a dezinfekčných prípravkov, aj napriek poučeniu predajcom
4.4 Predajca tiež nezodpovedá za vady, pre ktoré bola poskytnuté zľava z ceny výrobku.
4.5 Opotrebenie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.
Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.
5. Prechod vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
5.1 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na spotrebiteľa najskôr momentom zaplatenia úplnej kúpnej ceny za tovar.
5.2 Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na spotrebiteľa bez ohľadu na prechod vlastníckeho práva najneskôr momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním poverenou osobou. V prípade, ak spotrebiteľ alebo ním poverená osoba tovar neprevezme prechádza nebezpečenstvo škody na spotrebiteľa okamihom, keď mu predajca umožnil nakladať s tovarom.
6. Postup pri uplatnení a riešení reklamácie
6.1 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Doba na vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšia ako 30 (tridsať) kalendárnych dní.
6.2 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
6.3 Ak je dôvod reklamácie a spôsob jej riešenia zložitý a vyžaduje viac ako 30 dní, predajca o tom informuje spotrebiteľa, s ktorým následne tento postup odsúhlasí.
6.4 Spotrebiteľ spolu s reklamovaným výrobkom predloží: a) potvrdenku o kúpe tovaru (faktúru); ak ide o opakovanú reklamáciu toho istého výrobku, predloží aj predchádzajúci reklamačný zápis, b) osobný doklad na preukázanie totožnosti. Ak nebude akákoľvek z uvedených podmienok zo strany kupujúceho riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.
6.5 O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, prípadne iným dohodnutým spôsobom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.
7. Postup pri riešení reklamácie neodstrániteľnej vady
Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť, a ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru ako veci bez vady, ma spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Právo na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy má tiež spotrebiteľ ak ide síce o odstrániteľné vady, ale spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave veci alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať (najmenej 3 rôzne vady).
8. Postup pri zániku zodpovednosti za vadu
8.1 Právo na zodpovednosť za vadu nie je možné uplatniť u predávajúceho v prípade, ak spotrebiteľ nezaplatil plnú kúpnu cenu za tovar.
8.2 Práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vadu zanikajú, pokiaľ neboli uplatnené v záručnej dobe podľa čl. 3 odsek 3.1.
8.3 Práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vadu zanikajú aj v prípade, ak pri odbornom posúdení vady alebo počas opravy tovaru bude zistené, že charakter vady je klasifikovaný podľa čl. 4 odsek 4.2 a 4.3.
8.4 V prípade podľa čl. 8 odsek 8.3 je autorizovaný servis povinný spotrebiteľa bezodkladne písomne upozorniť a predložiť mu návrh ceny opravy zistenej vady a termínu skončenia opravy v prípade súhlasu spotrebiteľa s opravou.
8.5 Spotrebiteľ je povinný sa k návrhu autorizovaného servisu podľa čl. 8.3 písomne sa vyjadriť najneskôr do 10 kalendárnych dní od jeho doručenia.
8.6 V prípade, ak sa dokáže, že objednávateľ úmyselne alebo podvodom navyšuje cenu za opravu poškodenej súčiastky a opravy, spoločnosť Most, s.r.o. nebude uhrádzať žiadne z týchto nákladov a objednávateľ stráca nárok na poskytnutie akejkoľvek záruky.
9. Darček
9.1 Na darček sa nevzťahuje záruka, nakoľko z § 499, §597 a § 619 OZ vyplýva, že zodpovednosť za vady veci prichádza do úvahy len pri odplatnom prevode veci (kúpe). Darovanie je úkonom bezplatným, s nulovou cenou a preto sa za vady daru nezodpovedá. Darca v zmysle § 629 OZ je povinný len upozorniť na prípadné vady daru, o ktorých vopred vie.
10. Osobné údaje
Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.
Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky.
Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu. www.mostpools.sk môže dôveryhodnej tretej strane alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadnu informáciu umožňujúcu identifikáciu konkrétnych zákazníkov.
Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa týchto pravidiel. Kupujúci svojou registráciou alebo nákupom na www.mostpools.sk súhlasím s tým, aby (podľa zákona č. 428 Zb. o ochrane osobných údajov) www.mostpools.sk, zaradil meno registrovaného, adresu bydliska a všetky osobné údaje, ktoré poskytuje a zasiela spolu s vyplnenou objednávkou do adresára, ktorý slúži na evidenciu doručených produktov a služieb. Ďalej súhlasím s tým, že z tohto adresára budem vyradený len na základe vlastnej písomnej alebo elektronickej žiadosti. Tento súhlas udeľujem všetkým nadobúdateľom a spracovávateľom adresára www.mostpoools.sk a to na dobu neurčitú.
11. Záverečné ustanovenia
11.1 Adresa orgánu dozoru: Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 055/6220 781, fax č.: 055/ 6224 547, e-mail: ke@soi.sk.
11.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenie.
Platnosť od 27.11.2012

Pýtajte sa na všetko, čo vás z oblasti bazénov zaujíma. Sme tu pre to, aby sme vám poradili. Napíšte nám email.

Kontaktný formulár

Kontrolný kód

i

Prihlásenie

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie